Yokoji-Zen Mountain Center

Founding Teacher of Yokoji

Taizan Maezumi, Roshi (1931-1995)